۱۳۸۹/۰۳/۱۸

کاش میشد
سرم را یک هفته در گنجه ای بگذارم !
در گنجه ای تاریک و تهی
با قفل درشتی بر دریچه اش
و به جای آن
بر شانه های خود چناری بکارم
و برای هفته ای
در سایه اش بیاسایم !
.
.

"ناظم حکمت"
ارسال یک نظر