۱۳۸۹/۰۳/۱۹

پنجاه و هفت ، هشتاد و نه

می خواستند دنیا را عوض کنند.
می خواهیم زندگی کنیم نه آن که تنها زنده بمانیم.


می خواستند یک شبه دنیا را عوض کنند.
می خواهیم زندگیمان در مسیر بهبود قرار گیرد.


هر کدام می خواستند ایدئولوژی خودشان بر جامعه حاکم شود.

می خواهیم هر کسی آزادانه بیاندیشد و انتخاب کند.


چندین دسته بودند که هر کدام تنها مثل رهبرانشان فکر می کرد.
چندین میلیون نفریم که فکر هر کداممان می تواند متفاوت با دیگری باشد.

هدف وسیله را توجیه می کرد.

هر عملی باید درچارچوب دمکراسی و ضوابط حقوق بشر باشد.


با انتقام و خون (اعدام و ترور) می خواستند فساد و کثافت های جامعه را پاک کنند.

خون ریزی و شکنجه تحت هر عنوانی و برای هر کسی اقدامی غیر انسانی است.
امروز به امید زنده ام . . .
ارسال یک نظر