۱۳۸۹/۰۲/۱۹

تـعـادل


جدی که شدم ، حرف جدی که زدم ، در چشم هایم خیره شد ، لبخند زد و چشمانش را بست . به چه داشت فکر می کرد را نمی دانم ؛ تنها می دانم بعد از یک موج سواری پر هیجان ، آرامش یک دریای آبی انسان را مطمئن می کند !

ارسال یک نظر