۱۳۹۳/۱۲/۰۱

غم

وقتی خودم می شوم، چون کودکی مشتاق به جوش و خروش می افتم، حرف هایم را می زنم، خوشحال می شوم، خشمگین می شوم. و وقتی روزگار به صورتم سیلی می زند به جرم این که خودم بودم، باز ماسک لبخندی ماسیده را بر صورت می گذارم، و تنها حسم غم است ...
ارسال یک نظر