۱۳۹۳/۰۶/۰۶

Protection!

اینی که بدونی آدم زرنگی نیستی ازت در برابر آدمای زرنگ محافظت می کنه! ولی وای به روزی که در عین خنگی احساس کنی زرنگی ...
ارسال یک نظر