۱۳۹۳/۰۱/۰۹

غم انگیز است ...

غم انگیز است دختری به جای شور و شوق، غم و خشم در دلش خانه کند ...
غم انگیز است دختری موهایش ژولیده و چرب شود ...
غم انگیز است دختری احساس کند چون پرنده ای در قفس است و بالهایش پرواز را فراموش کند ...

غم انگیز است پسری امیدش از خودش سلب شود ...
غم انگیز است پسری کابوسش شیرین تر از بیداری، سنگین کند خوابش را ...
غم انگیز است پسری موقع راه رفتن، به سنگ فرش خیابان خیره شود ...
ارسال یک نظر