۱۳۹۲/۱۱/۰۸

حیف عمری که چنین بگذرد ...

تا کی می خواهی خودت را عذاب دهی؟ نفرت و کینه قلبت را سیاه می کند، از خود آزاری دست بردار بچه جان، تو دیگر بزرگ شده ای ...

ارسال یک نظر