۱۳۹۲/۰۸/۰۲

فرار

دلم می خواهد به جایی فرار کنم، یکجایی که خودم هم ندانم کجاست، نا کجا! به عدم!
خسته شده ام، همش می خواهم بخوابم، یک خواب سنگین، بدون این که خوابی ببینم، خب این همان عدم است دیگر!
ارسال یک نظر