۱۳۹۲/۰۵/۲۳

به منطق معتادم

برای همه چیز حساب و کتاب می کنم
دنبال ریاضیات و منطق برای توجیه وقایع می گردم
ذهنم از فانتزی های رویا گونه به دور است
نه این که رویا نداشته باشم ...
ولی رویاها را هم با منطقم می سنجم، و وقتی با هم هیچ جوری جور در نمی آیند، به کنارشان می گذارم.

ارسال یک نظر