۱۳۹۱/۱۱/۲۹

دیوار

با هر کسی خشت اول رو صاف بذار، یا دیوار بالا میره یا نمیره، 
بی دیواری از دیوار کج بهتره!
ارسال یک نظر