۱۳۹۱/۱۱/۲۸

رویا

گاهی هوس می کنم یک روح باشم، ساکت بنشینم و فقط نگاه کنم، دائم بخوابم، از جایم تکان نخورم، زمان افسارش دست خودم باشد، در هر لحظه ای که می خواهم نگهش دارم، وقتی غرق در شادی نگاه کسانی که دوستشان دارم هستم، درست همانجا ترمز را بکشم و چند سال در آن حالت بمانم ...
ارسال یک نظر