۱۳۹۰/۰۹/۱۳

گرگم و گله می برم، چوپون ندارم بیا منو بخور دیگه!

نمی خوام گرگ باشم
ولی بره ای هم نباشم که تا ابد زنده می مونه
و دست گرگ بهش نمی رسه
و کابوس آقا گرگه همش باهاشه
می خوام بره باشم و اولین شکار گرگ
ارسال یک نظر