۱۳۹۰/۰۶/۱۱

از دست عادت ها هم کاری بر نمی آید !

یه لبخند ماسیده روی لب ، از خصوصیاتی بود که مرا به آن می شناختند ...
این روزها از روی عادت هم لبخندم نمی آید !
درخت هر چه تنومند هم باشد ، مگر چند سال در برابر تبر تاب میاورد؟!
ارسال یک نظر