۱۳۹۰/۰۲/۱۱

هوالحواس پرت

و خداوند چون پدری می ماند که به بچه اش قول خریدن یک دوچرخه را برای شاگرد ممتاز شدنش می دهد ولی از بس که مشغله دارد قولش را فراموش می کند.
ارسال یک نظر