۱۳۹۰/۰۲/۱۰

چه جوری (4)

من بنزم بخرم باز همون پیکان سوار قبلیم.
اگه آدما رو می بری بنگاه قیمت می ذاری ، منو همون پیکان حساب کن !
ارسال یک نظر