۱۳۹۰/۰۲/۰۷

هوالنازی

و خداوند یکسری از مخلوقاتش را بیشتر دوست دارد و بینشان فرق می گذارد.
ارسال یک نظر