۱۳۸۹/۱۲/۲۰

هو البیخبر

قبل از موسی هم شبان بلد بود با خدای خود صحبت کند ، دعاهای نوشته شده را نوشتند تا حتی حرف زدن با خدا را هم سانسور کنند.
برای همین است که خدا ، مدت هاست از حال و روز ما خبر ندارد !
ارسال یک نظر