۱۳۸۹/۱۱/۲۱

تأخیر در بیداری

با رنسانس مسیحیت از بین نرفت ، فقط از ابزاری برای سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی ، به گزینه ای شخصی بدل شد که هر انسانی می توانست آن را انتخاب کند یا نکند.

رنسانس اسلام سال هاست که شروع شده ، ولی موقعی به ثمر می رسد که هدف از آن به جای نابودی و دشمنی با اسلام ، به احترام به عقاید شخصی دیگران و عدم تحمیل آن عقاید تبدیل شود.
قرار نیست چیزی ریشه کن شود ، این اشتباهی است که هم اسلام گرایان می کنند و مخالفانش ، این اشتباه رنسانس را به تأخیر می اندازد ...
ارسال یک نظر