۱۳۸۹/۱۰/۲۲

حُــقـّـه

امان از این پاییز که کارش خشکاندن و پژمردن است !
و حقه ی بی رحمانه اش این است که با زرد ها و قرمز های جذابش ، احساس جوانه زدن و روییدنی کاذب در دل می پرورد.
و بیداری از این خواب شیرین روزی است که دیگر ریشه خشکیده ...
ارسال یک نظر