۱۳۸۹/۱۰/۲۰

شــعـبـده

من نمی دانم که چه گونه هر روزم بی معنی تر از دیروز است ، ولی فردا همین امروز ، برایش خاطره ای است که به آن حسرت می خورد !
ارسال یک نظر