۱۳۸۹/۰۹/۲۱

خواب زمستنانی

ای کسانی که فکر می کنید استثناء هستید و زندگی فقط برایتان فراز دارد ، بترسید از نشیبی که در پی فراز می آید ، به درستی که چشم های بسیاری می بینند و گوش های بسیاری می شنوند آن چه را انجام می دهید و می گویید.

پ.ن : محمدرضا شریفی نیا هنرمندی ارزشمند است که مانند علیرضا افتخاری تنها دغدغه اش هنر است و دیگر هیچ !
ارسال یک نظر