۱۳۸۹/۰۵/۰۸

اگر تو نبودی عشق نبود

همین طور اصراری برای زندگی

اگر تو نبودی

زمین یک زیر سیگاری, گلی بود

جایی برای خاموش کردن بی حوصله گی ها

اگر تو نبودی من کاملا بی کار بودم

هیچ کاری در این دنیا ندارم

مگر دوست داشتن تو

.

.

.

رسول یونان
ارسال یک نظر