۱۳۸۹/۰۴/۱۹

فردا

یک روز ، او بزرگ می شود و می پرسد : چرا؟
آن روز ، من سکوت می کنم و تو باید پاسخش را بدهی . . .
ارسال یک نظر