۱۳۹۲/۱۰/۲۵

خوابم میاد

لمس شده ام،
انگشتانم گزگز می کند،
مغز و سرم را حس نمی کنم،
شادی هایم زنجیر شده است و فکرم یخ بسته،
این کور سو را هم از من بگیر،
بگذار آرام بخوابم ...

ارسال یک نظر