۱۳۹۰/۱۲/۰۶

سکوت

این همه سکوت از بی حوصلگی نیست،
از ترس زبانم بند امده،
دستانم بی حس شده، و مغزم کار نمی کند!
ارسال یک نظر