۱۳۹۰/۰۲/۱۴

هو الاصول گرا

و خداوند جواب کاری که از نظرش اشتباه است را با «قیر داغ» می دهد ، زیاد اهل «اصلاحات» نیست.
ارسال یک نظر