۱۳۹۰/۰۱/۱۷

این سال ها

به جای دروغ سیزده ، این سال ها باید راست سیزده گفت ، چون اون چیزی که آدمو شوک می کنه حرف راسته ، دروغ که دیگه عادی شده ، حال نمی ده !
ارسال یک نظر